Μείωση – απαλλαγή από δημοτικούς φόρους ή τέλη

(Μείωση – απαλλαγή από δημοτικούς φόρους ή τέλη)

Τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μειώσουν τους δημοτικούς φόρους ή τέλη μέχρι 50%, ή να απαλλάξουν πλήρως από την επιβολή του απόρους, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους (όπως η ιδιότητα αυτών οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία) υπό προϋποθέσεις.
Εφόσον έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τον οικείο ΟΤΑ (απαιτείται διερεύνηση από πλευράς ενδιαφερόμενων), οι πολίτες που εμπίπτουν στις εν λόγω ευπαθείς ομάδες μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα.

Ν. 3463/2006 – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 Α΄)
Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), άρθρο 202, παρ.3 (ΦΕΚ 114 Α΄)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στους ΟΤΑ που υπάγονται οι δικαιούχοι