Μείωση προστίμων αυθαίρετης δόμησης

(Μείωση προστίμων αυθαίρετης δόμησης)

Προβλέπονται μειώσεις προστίμων αυθαίρετης δόμησης από 15%-70% σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), παλιννοστούντες ομογενείς και τέκνα αυτών, μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι).

Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α΄)
Ν. 4178/2013, άρθρο 17 (ΦΕΚ 174 Α΄)

Η υποβολή αιτημάτων γίνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής εποπτευόμενης από το ΥΠΕΚΑ) από εξουσιοδοτημένους Μηχανικούς