Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

(Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)

Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις (δια της παροχής και τεχνικών οδηγιών σχεδιασμού) για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων όσον αφορά την προσβασιμότητα τόσο στα νέα κτίρια όσο και στα υφιστάμενα πριν την ισχύ του εν λόγω νόμου κτίρια που εξυπηρετούν όμως συγκεκριμένες χρήσεις (όπως γραφεία του Δημοσίου ή μη τομέα, καταστήματα υγειονομικού ενδ ιαφέροντος, εμπορίου, χώροι συνάθροισης κοινού κ.ά.)

Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α΄)
Ν. 4067/2012, άρθρο 26 (ΦΕΚ 79 Α΄)

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων

Μείωση προστίμων αυθαίρετης δόμησης

(Μείωση προστίμων αυθαίρετης δόμησης)

Προβλέπονται μειώσεις προστίμων αυθαίρετης δόμησης από 15%-70% σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), παλιννοστούντες ομογενείς και τέκνα αυτών, μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι).

Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α΄)
Ν. 4178/2013, άρθρο 17 (ΦΕΚ 174 Α΄)

Η υποβολή αιτημάτων γίνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής εποπτευόμενης από το ΥΠΕΚΑ) από εξουσιοδοτημένους Μηχανικούς