Εκπαίδευση και Αναπηρία

(Εκπαίδευση και Αναπηρία)

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δικαιούνται μιας σειράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών και παροχών.

Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199 Α΄)
Ν. 4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄)
Ν. 4186/13, άρθρο 28 (ΦΕΚ 193 Α΄)

Αρμόδια για τη διερεύνηση και διαπίστωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι τα κατά τόπους Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) – και, για ορισμένα θέματα, τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων