Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ

Κάτοχοι αναπηρικών οχημάτων ή κάτοχοι ΙΧ οχημάτων οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες, δικαιούνται ειδικού Δελτίου Στάθμευσης για αποκλειστική χρήση σε χώρους στάθμευσης με οριζόντια και κάθετη σήμανση για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες και κατά προτεραιότητα σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.

ΠΔ. 241/2005 (ΦΕΚ 290 Α΄)

Αρμόδιες για τη χορήγηση των δελτίων είναι οι Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών

Εκπαίδευση και Αναπηρία

(Εκπαίδευση και Αναπηρία)

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δικαιούνται μιας σειράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών και παροχών.

Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199 Α΄)
Ν. 4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄)
Ν. 4186/13, άρθρο 28 (ΦΕΚ 193 Α΄)

Αρμόδια για τη διερεύνηση και διαπίστωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι τα κατά τόπους Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) – και, για ορισμένα θέματα, τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων

Νέο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων

(Νέο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων)

Από 1-8-2016 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα φαρμακευτικής κάλυψης των ανασφαλίστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, όπως οι δικαιούχοι αυτοί προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016). Ενδεικτικά στους δικαιούχους αυτούς καταλέγονται οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας, ανήλικοι έως 18 ετών, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, άτομα με αναπηρία, άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, κρατούμενοι σε φυλακές, ανήλικοι που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, πρόσφυγες, αλλοδαποί με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κλπ.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α3γ/Γ.Π./οικ.25132/4-4-2016 ορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες πρόσβασης των διαφόρων κατηγοριών αυτών των δικαιούχων στο δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης. Στις παραγράφους 2 και 8-10 του άρθρου 6 αυτής της ΚΥΑ καθορίστηκαν δε ειδικότερα ποιες κατηγορίες από τους εν λόγω δικαιούχους εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή.

Ειδικότερες διευκρινίσεις ως προς την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης δόθηκαν με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/15-7-2016).

Περαιτέρω, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την ακριβή διαδικασία με την οποία οι διάφορες κατηγορίες των προαναφερθέντων δικαιούχων θα μπορούν να λαμβάνουν φάρμακα (Εγκύκλιος αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016).

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έδωσε οδηγίες προς τους Δήμους σχετικές με τις Αποφάσεις παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης που εκδίδουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Δήμων αποκλειστικά για τις ευπαθείς ομάδες, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου (Εγκύκλιος αρ. πρωτ. Δ23/οικ.34484/2655/26-7-2016).