Ειδικότερα επιδόματα αναπηρίας

(Ειδικότερα επιδόματα αναπηρίας)

Προβλέπεται (υπό προϋποθέσεις), και εφόσον έχει διαπιστωθεί από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) συγκεκριμένο ποσοστό και μορφή αναπηρίας, η παροχή ειδικότερων επιδομάτων αναπηρίας σε άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένα και /ή σπάνια νοσήματα ή μορφές αναπηρίας ή ειδικές περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας.

ΚΥΑ Π4γ/Φ.421/Φ.422.Φ.423.Φ.221. οικ. 6286/1997 ΦΕΚ 997 Β΄, τροποποίηση επιδότησης σε τυφλά-κωφάλαλα-βαριά νοητική καθυστέρηση (ΒΝΚ) και ανασφάλιστα παραπληγικά-ακρωτηριασμένα άτομα)

Ενδεικτικά, προβλέπεται η παροχή επιδομάτων για:

αιματολογικά νοσήματα
ΥΑ Δ29α/Φ.32.Γ.Π.οικ.10807/530, ΦΕΚ 1271 Β’/2013
εγκεφαλική παράλυση
Γ4α/Φ224/οικ.1434, ΦΕΚ Β΄ 441/1984
βαριά νοητική καθυστέρηση
ΥΑ Γ4/Φ 12/οικ 1930, ΦΕΚ Β΄ 724/1982
ΥΑ 2070228/7908/0022,ΦΕΚ Β΄ 700/1989
σύνδρομο Down, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531 ΦΕΚ Β΄ 965/2013
τυφλότητα
Ν.958/1979, ΦΕΚ 191 Α΄
ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529, ΦΕΚ Β’1189/2013
κωφαλαλία
ΥΑ Δ3β/423/73, 193/1979, ΦΕΚ Β΄143/1979
ΥΑ Γ4/Φ.112/οικ/1929/1982, ΦΕΚ 724 Β΄/1982
παράλυση – ακρωτηριασμός των κάτω άκρων
Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213 Α’)
ΥΑ Γ4α/Φ15/849/ 1988 (ΦΕΚ 168/Β΄)
ΥΑ Π3α/Φ.15/ΓΠοικ. 88483/2008 (ΦΕΚ 1313 Β΄/2008)
ινσουλινοεξάρτηση, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
ΥΑ Δ29α/Φ.32.Γ.Π.οικ. 10804/528/ ΦΕΚ Β’ 1189/2013)

Η υποβολή αιτημάτων γίνεται προς τις Προνοιακές Υπηρεσίες των Δήμων κατοικίας των δικαιούχων